Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stillhart Vertalingen KvK no. 20147312

 1. Artikel Definities
  • In het navolgende wordt verstaan onder:
 2. Stillhart Vertalingen (Stillhart Vertalingen als gebruikster van deze algemene voorwaarden): Mw. Maya Beatrix Stillhart, wonende te Middelburg aan Achter het Hofplein 9 (4331 CL) en h.o.d.n. Stillhart Vertalingen en ingeschreven bij de KvK onder nummer 20147312.
 3. De opdrachtgever: iedere (rechts)persoon tot wie Stillhart Vertalingen haar aanbiedingen richt, alsmede iedere (rechts)persoon die aan Stillhart Vertalingen aanbiedingen richt en de (rechts)persoon van wie Stillhart Vertalingen opdracht krijgt c.q. met wie Stillhart Vertalingen een overeenkomst aangaat en voorts degene tot wie Stillhart Vertalingen in enige rechtsbetrekking staat.
 4. De overeenkomst: alle met Stillhart Vertalingen te sluiten overeenkomsten en al hetgeen onderwerp is van met Stillhart Vertalingen aangegane overeenkomsten, waaronder met name het verrichten van vertaal- en tolkwerkzaamheden, alsmede het geven van advies en het leveren van daarbij behorende zaken in de ruimste zin van het woord.
  • Waar in het navolgende melding wordt gemaakt van vertaling, vervaardiging van een vertaling, vertaalwerkzaamheden etcetera dienen daaronder mede te worden begrepen tolkwerkzaamheden, het geven van advies en het leveren van daarbij behorende zaken in de ruimste zin van het woord, tenzij zulks onverenigbaar is met de aard van de desbetreffende bepaling of een onderdeel daarvan.
  • Aanvullingen en/of wijzigingen van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk met Stillhart Vertalingen zijn overeengekomen.
 1. Artikel Toepasselijkheid van de voorwaarden
  • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Stillhart Vertalingen en een opdrachtgever waarop Stillhart Vertalingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  • Stillhart Vertalingen verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert.
  • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen en/of rechtshandelingen in de precontractuele fase die gericht zijn op de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stillhart vertalingen.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stillhart Vertalingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Artikel Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen) van Stillhart Vertalingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn van aanvaarding bevatten.
  • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Stillhart Vertalingen of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging van Stillhart Vertalingen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
  • Indien Stillhart Vertalingen bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien, kan Stillhart Vertalingen na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Stillhart vertalingen afwijkt, geldt zulks als een verwerping van het aanbod van Stillhart vertalingen en als een nieuw aanbod van de opdrachtgever, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
  • Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling verplicht Stillhart vertalingen tot niet meer en niet minder dan het streven naar een goed resultaat bij de uitvoering van de overeenkomst. Er is geen sprake van een resultaatsverbintenis in die zin dat de vertaling foutloos dient te zijn.
  • Stillhart Vertalingen is gehouden gevolg te geven aan tijdig gegeven schriftelijke en redelijke aanwijzingen omtrent de uitvoering van de vertaalwerkzaamheden. Indien de aanwijzingen ruim zijn gegeven, is de interpretatie daarvan aan Stillhart Vertalingen.
  • Stillhart Vertalingen mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Stillhart Vertalingen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Stillhart Vertalingen zijn verstrekt
 • Artikel Wijziging, intrekking van opdrachten
  • Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Stillhart Vertalingen gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
  • Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
  • Een of meerdere aanvullingen en/of wijzigingen van de met Stillhart Vertalingen gesloten overeenkomst, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk met Stillhart Vertalingen zijn overeengekomen
  • Indien Stillhart Vertalingen voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 • Artikel Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
  • Stillhart Vertalingen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Stillhart Vertalingen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  • Stillhart Vertalingen zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Stillhart Vertalingen is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers, indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
  • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Stillhart Vertalingen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Stillhart Vertalingen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  • De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  • Stillhart Vertalingen staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Stillhart Vertalingen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
 • Artikel Intellectueel eigendom
  • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Stillhart Vertalingen het auteursrecht op door Stillhart Vertalingen vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  • Ook indien Stillhart Vertalingen een derde inschakelt, blijven de auteursrechten bij Stillhart Vertalingen.
  • De vertaling mag niet zonder schriftelijke toestemming van Stillhart Vertalingen worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld en/of gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de opdrachtgever de vertaling van Stillhart Vertalingen heeft ontvangen, zulks ongeacht het doel waarvoor de vertaling is afgeleverd en ongeacht de wijze waarop de vertaling is vastgelegd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijziging in de vertaling aan te brengen behoudens schriftelijke goedkeuring van Stillhart Vertalingen, welke goedkeuring Stillhart Vertalingen niet op onredelijke gronden aan de opdrachtgever zal onthouden.
  • De opdrachtgever vrijwaart Stillhart Vertalingen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms, octrooi, auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst (door de vertaling).
 • Artikel Ontbinding
  • Stillhart Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Stillhart Vertalingen kan dan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
  • Indien het bepaalde in het vorige lid zich voordoet en opdrachtgever een voordeel geniet dat de opdrachtgever bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Stillhart Vertalingen het recht dit voordeel te verrekenen met de door de opdrachtgever – indien de opdrachtgever aansprakelijk is – te betalen schadevergoeding.
 • Artikel Reclames en geschillen
  • De opdrachtgever dient objectieve fouten in de vertaling zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering van de vertaling schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van voormelde objectieve fouten ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  • Deze objectieve fouten zullen door Stillhart Vertalingen kosteloos worden verbeterd. Indien nadien fouten worden doorgegeven, is Stillhart Vertalingen niet meer gehouden om deze fouten kosteloos te verbeteren.
  • Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
 • Artikel Wijze van aflevering en afleveringstermijn
  • De overeengekomen afleveringstermijn is een streeftermijn. Stillhart Vertalingen is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige aflevering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  • De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of via digitale verzending, bijvoorbeeld per e-mail, per WhatsApp, We-Transfer etc., per koerier of per gewone post.
  • Aflevering van gegevens via elektronische kanalen wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
  • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, heeft Stillhart Vertalingen steeds het recht om de afleveringstermijn of de afleveringsdatum, indien overeengekomen, zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever naar redelijkheid te verlengen.
  • Stillhart Vertalingen stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de werkzaamheden.
  • Indien de wijze van uitvoering van de overeenkomst voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is, geeft de opdrachtgever Stillhart Vertalingen de gelegenheid binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen. De opdrachtgever is verplicht zijn bezwaren ten spoedigste en schriftelijk aan Stillhart Vertalingen mee te delen.
  • Stillhart Vertalingen levert een vertaling op de met haar overeengekomen wijze af. Indien Stillhart Vertalingen een vertaling aflevert op de onder artikel 9.2 omschreven wijze, wordt deze eenmalig geleverd, zonder garantie en zonder verplichting tot vervanging. Stillhart Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de gebruikmaking van de door haar gekozen verzendingsmogelijkheden, zoals eerder genoemd in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder mede wordt verstaan schade (waaronder virusoverbrenging), veroorzaakt door digitale verzending van de opdrachtgever.
  • Stillhart Vertalingen is niet gehouden de vertaling in gedeelten af te leveren.
  • De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Stillhart Vertalingen te verrichten prestaties (waaronder diensten). De opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld, in verzuim zijn indien hij de af te leveren vertaling weigert in ontvangst te nemen.
  • De opdrachtgever heeft niet het recht zich op compensatie te beroepen.
 • Artikel Betaling
  • Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting en/of aftrek. Betaling dient te geschieden op de door Stillhart Vertalingen aangegeven wijze en bij gebreke daarvan door overschrijving op de bankrekening van Stillhart Vertalingen.
  • Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum welke termijn als een fatale termijn geldt. Stillhart Vertalingen is niet verplicht de opdrachtgever nog in gebreke te stellen.
  • Bij non-betaling binnen de hiervoor sub 2 bedoelde termijn is de opdrachtgever een contractuele rente aan Stillhart Vertalingen verschuldigd die gelijk is aan een percentage van 1% per maand over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
  • De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, zulks ongeacht de omschrijving die de opdrachtgever aan de betaling geeft.
  • Betaling dient te geschieden in Euro. Indien in afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden betaling in buitenlandse valuta is toegestaan, strekt deze betaling in mindering op het verschuldigde naar de koers van de dag van betaling. De dag van betaling is de dag waarop de bank het tegoed van Stillhart Vertalingen crediteert, dan wel de dag waarop de Stillhart Vertalingen het verschuldigde bedrag contant heeft ontvangen.
  • Bij non-betaling binnen de termijn als omschreven sub 2 van dit artikel is Stillhart Vertalingen zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke aan de opdrachtgever in rekening te brengen voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 BW, zulks met een minimum van €. 75, =.
  • Stillhart Vertalingen is steeds gerechtigd minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen indien de opdrachtgever met betaling in gebreke is, zulks met een minimum van €. 75, = per keer.
  • Stillhart Vertalingen is steeds gerechtigd vooruitbetaling van een gedeelte van de prijs voor de uitvoering van de overeenkomst te verlangen. Indien de opdrachtgever niet bereid is dit gedeelte bij vooruitbetaling te voldoen, is Stillhart Vertalingen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat zij de opdrachtgever schriftelijk tot betaling van dat gedeelte heeft gesommeerd. Alsdan komt een eventueel overeengekomen termijn waarbinnen een (gedeelte van de) vertaling gereed zou zijn, te vervallen. Indien de opdrachtgever opeisbare bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn aan Stillhart Vertalingen voldoet, is Stillhart Vertalingen gerechtigd haar vertaalwerkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang op te schorten. Stillhart Vertalingen heeft het recht gereed zijnde delen van de vertaling onder zich te houden. Stillhart Vertalingen heeft het recht om retentie uit te oefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die zij onder zich heeft.
 • Artikel Aansprakelijkheid: vrijwaring
  • Stillhart Vertalingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Stillhart Vertalingen toerekenbare tekortkoming. Stillhart Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
  • Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Stillhart Vertalingen van iedere aansprakelijkheid.
  • De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  • Stillhart Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Stillhart Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.
  • De aansprakelijkheid van Stillhart Vertalingen is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 2500, per gebeurtenis.
  • De opdrachtgever is verplicht Stillhart Vertalingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het afgeleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Stillhart Vertalingen bestaat. De opdrachtgever zal alles vergoeden wat Stillhart Vertalingen aan deze derde dient te voldoen.
 • Artikel Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stillhart Vertalingen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stillhart Vertalingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
  • Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stillhart Vertalingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
  • Indien Stillhart Vertalingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stillhart Vertalingen gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Artikel Privacy en cookies
  • De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Stillhart Vertalingen verstrekt, zal Stillhart Vertalingen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
  • Stillhart Vertalingen handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Stillhart Vertalingen zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
  • De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
  • Bij het bezoeken van de website kan Stillhart Vertalingen informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
  • De informatie die Stillhart Vertalingen verzamelt door middel van cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
  • Stillhart Vertalingen mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar afleveringsplicht of het afhandelen van een reclame wegens objectieve fouten in de vertaling.
  • Het is Stillhart Vertalingen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
  • Stillhart Vertalingen mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
  • Stillhart Vertalingen zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
  • De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
  • De opdrachtgever gaat akkoord dat Stillhart Vertalingen de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.
 • Artikel Wijziging algemene voorwaarden
  • Stillhart Vertalingen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
  • Stillhart Vertalingen zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
  • De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
  • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Artikel Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stillhart Vertalingen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  • Geschillen tussen Stillhart Vertalingen en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stillhart Vertalingen gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  • De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Stillhart Vertalingen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Stillhart Vertalingen schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.